Holderness Vikings 0 - 54 Kippax

Sunday 4th November 2018
KO: 11:45 AM
0-54 FT